September 12, 2018

Who we are

Cyril DEGRILART
European President
Erika CRESTI
European Vice-President
Elodie CASSART
European Vice-President
Alessandro Mannelli
European Vice-President
Luca MADDEO
European Treasurer
Sylvain REGNAULT
European Treasurer
Giovanni PASSARINI
European General Secretary
John LEVY
European General Secretary